Organisation

Organisation Team

  • Matthias Thimm (University of Koblenz-Landau, Germany)
  • Tjitze Rienstra (University of Koblenz-Landau, Germany)
  • Kenneth Skiba (University of Koblenz-Landau, Germany)
  • Gabriele Kern-Isberner (TU Dortmund, Germany)
  • Jesse Heyninck (TU Dortmund, Germany)